Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1110/2011 av 3. november 2011 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Tricoderma reesei (CBS 114044) som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting (innehaver av godkjenningen er Roal Oy)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1110/2011 of 3 November 2011 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (CBS 114044) as a feed additive for laying hens, minor poultry species and pigs for fattening

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, siste oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av utvidet bruksområde for et enzympreparat som fôrtilsetnigsstoff til verpehøner, noen andre fjørfearter og slaktegris. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a8. Preparater av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (CBS 114044) er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling, slaktekalkun, avlskalkun og til avvent smågris, ved forordning (EF) nr. 902/2009. Mikroorganismen, som preparatet er framstilt ved hjelp av, er en genmodifisert stamme.

Enzympreparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det har vist seg å kunne forbedre eggproduksjonen hos verpehøner og øke tilveksten hos de andre fjørfeartene og hos slaktegris. Det er fastsatt grenser for minste tillatte innhold av preparatet i fullfôr, og den er differensiert mellom de ulike dyreartene/produksjonene det er godkjent for. Grensen er 24 000 BXU/kg fullfôr til alle verpefjørfe og slaktegris og 8 000 BXU/kg til fjørfearter av mindre økonomisk betydning, som ikke holdes for eggproduksjon. BXU er måleenhet for enzymaktivitet. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen har varighet fram til 24. november 2021. Den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent til andre formål. Fôrindustrien får enda et enzympreparat å velge blant. Dette preparatet kan brukes i fôrblandinger til mange ulike dyrearter/produksjoner, og slik kan det føre til effektivisering og kostnadssparing, da ett preparat har mange bruksområder. Hvorvidt fôrindustrien bruker det allerede, eller ønsker å ta det i bruk, avhenger av økonomiske og praktiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne,-likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.11.2011
Anvendelsesdato i EU
24.11.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 242-244
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1110
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro