Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fisk, krepsdyr og akvariefisk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1415 av 20. august 2015 om godkjenningen av astaxanthin som fôrtilsetningsstoff til fisk, krepsdyr og akvariefisk

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1415 of 20 August 2015 concerning the authorisation of astaxanthin as a feed additive for fish, crustaceans and ornamental fish

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder re-godkjenning av astaxanthin som fôrtilsetningsstoff til fisk, krepsdyr og akvariefisk. Preparatet er kjemisk framstilt og klassifisert i kategorien "Sensoriske tilsetningsstoffer" og den funksjonelle gruppen "Fargestoffer ii)"; stoffer som gitt i fôr setter farge på husdyrprodukter. Det er satt grenseverdier for største tillatte innhold av preparatet i fôr. Den er 100 mg/kg fullfôr til alle dyreartene. I fôrblandinger der det tilsettes canthaxanthin eller andre karotenoider samtidig med astaxanthin, skal ikke det samlede innholdet av dem overstige 80 mg/kg fullfôr. European Food safety Authority, EFSA, har vurdert re-godkjenning. De finner at preparatet er trygt i bruk på de omsøkte betingelsene. Astaxanthin har evne til å sette farge på fiskekjøtt, overhuden hos krepsdyr og skinnet hos akvariefisk.

Siden preparatet ikke er endret siden opprinnelig godkjenning, er det gitt en overgangsperiode. I den kan lagervare av preparatet, og premiks og fôrblandinger der det inngår, produsert etter tidligere regelverk, på visse betingelser brukes opp. Perioden er 6 måneder for preparatet og premiks, 12 måneder for fôrblandinger til fisk og krepsdyr og 24 måneder for fôr til akvariefisk.

Rettsakten er fastsatt i EU i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har varighet til 10. september 2015.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319, om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien kan fortsette å bruke preparatet på samme måte som før, og med overgangsordningen som er gitt, kan også lagervare brukes opp på visse betingelser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Re-godkjenningen medfører at preparatet kan brukes som før og at lagervare etter tidligere godkjenning kan brukes opp på visse betingelser. Dette er god ressursutnyttelse. Det er satt grenseverdier for innhold i fôr for å unngå at fiskekjøtt kan få uønsket farge. Likeså for at preparatet skal være trygt for de dyreartene det er godkjent til. Grenseverdien for samlet innhold av karotenoider i fôr er satt av samme årsaker.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.08.2015
Anvendelsesdato i EU
11.09.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 16-19
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.04.2016
Anvendes fra i Norge
08.04.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1415
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro