Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/211 av 7. februar 2017 om godkjenningen av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produsert av Bacillus subtilis (LMG-S 15136) som et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris og om endring av forordning (EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 1206/2005 og (EF) nr. 322/2009 (innehaver av godkjenning Beldem, del av Puratos NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/211 of 7 February 2017 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Bacillus subtilis (LMG-S 15136) as a feed additive for poultry, weaned piglets and pigs for fattening, and amending Regulations (EC) No 1259/2004, (EC) No 1206/2005, and (EC) No 322/2009 and repealing Regulation (EC) No 516/2007 (holder of authorisation Beldem, a division of Puratos NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av preparatet "endo-l,4-beta-xylanase" som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt godkjent i kategorien «Avlstekniske tilsetningsstoff», i gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Det er søkt godkjent for fjærfe, avvent smågris og slaktegris. Preparatet er produsert fra bakterien Bacillus subtilis. Preparatet forårsaker ikke antibiotikaresistens. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for MAttilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.02.2017
Anvendelsesdato i EU
28.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2017
Anvendes fra i Norge
26.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0211
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro