Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1021/2012 av 6. november 2012 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som fôrtilsetningsstoff til alle fjørfearter av mindre økonomiske betydning, unntatt ender (innehaver av godkjenningen Danisco Animal Nutrition)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1021/2012 of 6 November 2012 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) as a feed additive for minor poultry species other than ducks (holder of authorisation Danisco Animal Nutrition)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.4.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til alle fjørfearter av mindre økonomisk betydning, unntatt ender. Enzymet endo-1,4-beta-xylanase er produsert av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) og er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Enzymet ble godkjent i 2010 som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, verpehøner, ender og slaktekalkun, og i 2011 til avvent smågris og slaktegris. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), og de konkluderer med at enzympreparatet er trygt for store fjørfearter med en stor sikkerhetsmargin, og at det også er trygt for fjørfearter av mindre økonomisk betydning. Videre har EFSA konkludert med at preparatet er effektivt også for fjørfearter av mindre økonomiske betydning. Det er satt grense for minste tillatte innhold av endo-1,4-beta-xylanase på 625 U/kg fôr, der U er uttrykk for enzymaktivitet.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 27. november 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk. Hvorvidt fôrindustrien vil ta i bruk dette preparatet, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.11.2012
Anvendelsesdato i EU
27.11.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 56-57
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.04.2013
Anvendes fra i Norge
05.04.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1021
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro