Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1905 av 18. oktober 2017 om godkjenningen av preparatet Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og mindre fjørfearter til slakt (innehaver av godkjenningen Danstar Ferment AG representert av Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1905 of 18 October 2017 concerning an authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 as a feed additive for chickens for fattening and for minor poultry species for fattening (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.2.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et gjærpreparat som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer». Det er godkjent som "andre avltekniske tilsetningsstoffer", med beskrivelsen "reduction of Salmonella contamination on carcasses through its decrease in faeces". Gjærcellene virker positivt på tarmfloraen slik at sykdomsfremkallende bakterier, som salmonella, ikke får etablert seg i dyra. Måten å kontrollere at produktet har effekt, er at det både tas prøver av slaktet, men også av gjødsla. Produktet er fra før godkjent til smågris og purker, og er nå også godkjent til slaktekylling og mindre fjørferaser. "European Food Safety Authority" (EFSA) konkluderer med at det i forhold til helse og miljø er trygt tilsvarende som for svin. EFSA konkluderer med at det har effekt til fjørfe til kjøttproduksjon, men ikke til eggproduksjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.10.2017
Anvendelsesdato i EU
08.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2018
Anvendes fra i Norge
19.02.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1905
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro