Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og små fuglearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 357/2013 av 18. april 2013 som endrer forordning (EF) nr. 903/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 373/2011 om minste innhold av et preparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og fjørfearter av mindre økonomisk betydning (unntatt de eggleggende) (innehaver av godkjenningen Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd representert ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

Commission Implementing Regulation (EU) No 357/2013 of 18 April 2013 amending Regulation (EC) No 903/2009 and Implementing Regulation (EU) No 373/2011 as regards the minimum content of a preparation of Clostridium butyricum (FERM BP-2789) as a feed additive for chickens for fattening and minor avian species (excluding laying birds) (holder of authorisation Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd represented by Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler endring i minste tillatte innhold for et mikroorganismepreparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) i fôr til slaktekylling og andre fjørfearter av mindre økonomisk betydning, unntatt de eggleggende. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabilisernde stoffer, og mikroorganismen er ikke genmodifisert. Godkjenningsinnehaveren dokumenterer at preparatet har samme virkning om det tilsettes 2,5x108 KDE/kg fullfôr, KDE er kolonidannende enheter, som ved tilsetninng av 5x108 KDE/kg, slik dagens godkjenning tilsier. European Food Safety Authority, EFSA, bekrefter dette og sier at preparatet, med redusert tilsetning, også bedrer fjørfeartenes vekst og trivsel. Det er ikke foretatt andre endringer i godkjenningen, og det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Varigheten er fortsatt til 6. mai 2021, som den opprinnelige godkjenningen fastsatte.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerde er i bruk.

Med en halvering av minste tillatte mengde av preparatet i fjørfefôr, men med samme virkning, kan det føre til en kostnadssparing for fôrindustrien. Hvorvidt preparatet er i bruk eller vil bli tatt i bruk, avgjøres av forhold på den enekelte virksomheten. Det finnes allerde flere tilsvarende preparater i markedet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvaget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.03.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.04.2013
Anvendelsesdato i EU
09.05.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 105-105
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.08.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0357
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro