Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/895 av 24. mai 2017 om godkjenningen av et preparat av 3-fytase produsert ved hjelp av Komagataella pastoris (CECT 13094) som et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns (innehaver av godkjenningen Fertinagro Nutrientes S.L.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/895 of 24 May 2017 concerning the authorisation of a preparation of 3-phytase produced by Komagataella pastoris (CECT 13094) as a feed additive for chickens for fattening and laying hens (holder of authorisation Fertinagro Nutrientes S.L.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av 3 fytaseprodusert av Komagataella pastoris (CECT 13094) som fôrtilsetningsstoff i kategorien «Avlteknisk tilsetningsstoff», i gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Det er søkt godkjent for slaktekylling og verpehøns. Det er gitt minimumsnivå og anbefalinger om maksimumsnivå. Enzymet er vist å forbedre tilgjengeligheten av fytasebundet fosfor. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.05.2017
Anvendelsesdato i EU
14.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 177-179
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2018
Anvendes fra i Norge
19.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0895
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro