Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1896 av 17. oktober 2017 om godkjenning av et preparat av endo-1,3(4)-betaglukanase (EC 3.2.1.6) og endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Aspergillus niger (NRRL 25541) som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger, verpehøner, slaktesvin, mindre utbredte fjørfearter og mindre utbredte arter av svin ment for slakt og om endring av forordning (EF) nr. 255/2005 og oppheving av forordning (EF) nr. 668/2003 (innehaver av godkjenningen: Andrés Pintaluba S.A.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1896 of 17 October 2017 concerning the authorisation of a preparation o endo-1,3(4)-beta-glucanase (EC 3.2.1.6) and endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Aspergillus niger (NRRL 25541) as a feed additive for chickens for fattening, laying hens, pigs for fattening, minor poultry species and minor porcine species for fattening and amending Regulation (EC) No 255/2005 and repealing Regulation (EC) No 668/2003 (holder of the authorisation Andrés Pintaluba S.A.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.2.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av et preparat bestående av de to enzymene endo-i,3(4)-beta-glukanase og endo-1,4-beta-xylanase produsert fra muggsoppen Apergillus niger som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er godkjent i kategorien «avtekniske tilsetningsstoffer», i gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Godkjennelsen er gitt med minimums nivå av de to enzymene. "European Food Safety Authority" (EFSA) konkluderer at preparatene har effekt og er sikkert for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.10.2017
Anvendelsesdato i EU
07.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2018
Anvendes fra i Norge
19.02.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1896
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro