Godkjenning av et gjæringsprodukt som fôrtilsetningsstoff for melkekuer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 537/2007 om godkjenning av gjæringsproduktet Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) som fôrtilsetningsstoff

Commission Regulation (EC) No 537/2007 of 15 May 2007 concerning the authorisation of the fermentation product of Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) as a feed additive

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Landbruks- og matdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir godkjenning av et gjæringsprodukt, Aspergillus oryzae ( NNRL 458) ( Amaferm) fra firma Trouw Nutrition BV som tilsetningsstoff i fôr for melkekuer.Tilsetningsstoffet er satt i kategorien " Zootekniske tilsetningsstoffer" og i den funksjonelle gruppen " Fordøyelsefremmende stoffer" med identifikasjonsnummer 4a2.

Godkjenning er gitt fram til 5.6.2017.

EFSA konkluderte med at gjæringsproduktet ikke har skadelig virkning på dyrs og menneske helse eller på miljø. Amaferm har positiv effekt på melkekuers ytelse. Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmelse om godkjenning og i henhold samme forordningen er det satt krav til analysemetoden og EU-referanselaboratorium.

Vurdering av preparatet viser at betingelser for godkjenning er oppfylt og at bruken av preparatet godkjennes, jf. artikkel 5 i forordningen (EF) nr. 1831/2003.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskrift 12.april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.
Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.06.2007
Gjennomføringsfrist i EU
05.06.2007
Anvendelsesdato i EU
05.06.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 195-197
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2007
Anvendes fra i Norge
14.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0537
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro