Godkjenning av et laboratorium i Makedonia som foretar kontroll av rabiesvaksiner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/752/EU av 4. desember 2012 om godkjenning av et laboratorium i Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia til å utføre serologiske tester for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksiner

Commission Implementing Decision 2012/752/EU of 4 December 2012 authorising a laboratory in the former Yugoslav Republic of Macedonia to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner et laboratorium i Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia til å utføre serologisk testing av blodprøver fra hund, katt og ilder for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinering.

Laboratoriet som får godkjenningen er:

Laboratory for Rabies of the Veterinary Institute
Faculty of Veterinary Medicine
Lazar Pop-Trajkov 5-7
1000 Skopje
The former Yugoslav Republic of Macedonia

Rettsakten gjelder fra 1. januar 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.
Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både privat og kommersiell innførsel av hund, katt og ilder til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Europakommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjente for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i regelverket, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten medfører at enda et laboratorium kan utføre serologisk testing for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinering, som kreves for å importere hunder, katter og ildere fra tredjestater til EØS. Rettsakten bedrer dermed tilgangen på denne typen laboratorietjenester på verdensbasis.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller for Mattilsynet.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på FORM 1-skjema.

Status

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.12.2012
Anvendelsesdato i EU
01.01.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet