Godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningstoff til hunder og katter

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 102/2009 av 3. februar 2009 om permanent godkjenning av et fôrtilsetningsstoff

Commission Regulation (EC) No 102/2009 of 3 February 2009 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir permanent godkjenning av et preparat av mikroorganismen Enterococcus faecium NCIMB 10415 til bruk som tilsetningsstoff i fôr til hund og katt. Preparatet er tidligere gitt foreløpig godkjenning til samme formål ved kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2005. Det er ikke foretatt andre endringer i godkjenningen. Preparatet har allerede permanent godkjenning til bruk i fôr til kalv ved kommisjonsforordning (EF) nr.1288/2004, til slaktekylling og slaktegris ved kommisjonsforordning (EF) nr. 943/2005, til avlspurker ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005 og til bruk som tilsetningsstoff i smågrisfôr ved kommisjonsforordning (EF) nr. 252/2006. Preparatet har identifikasjonsnummer E 1705, er godkjent etter direktiv 70/524/EØF og endringen tilfredsstiller de krav direktivet setter. Godkjenningen er i samsvar med beslutning i Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, tilsetningsstoff-forskriften, og vedlegg 1 oppdateres. Forordningen sendes på høring 20. mars, med 6 ukers høringsfrist.

Preparatet av Enterococcus faecium NCIMB 10415 tidligere har hatt føreløpig godkjenning til bruk i fôr til hund og katt. Den permanente godkjenningen forårsaker ingen endringer verken i bruksområde, merkekrav eller andre krav til preparatet og får derfor ingen konsekvenser for produksjon eller bruk av stoffet. Mattilsynets kontroll med tilsetningsstoff i fôrvarer blir heller ikke påvirket.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.02.2009
Anvendelsesdato i EU
24.02.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 203-205
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2010
Anvendes fra i Norge
22.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0102
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro