Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/144 av 28. januar 2019 om godkjenning av et preparat av 3-fytase framstilt av Komagataella pastoris (CECT 13094) som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring, egglegging eller avl (innehaver av godkjenningen: Fertinagro Biotech S.L.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/144 of 28 January 2019 concerning the authorisation of a preparation of 3-phytase produced by Komagataella pastoris (CECT 13094) as a feed additive for chickens reared for laying and minor poultry species for fattening or reared for laying or for breeding (holder of authorisation Fertinagro Biotech S.L.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.7.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat av enzymet 3-fytase produsert av mikroorganismen Komagataella pastoris som avlteknisk tilsetningsstoff. Det er søkt godkjent som et fordøyelsesforbedrende middel som bedrer retensjonen av fosfor. Preparatet er fra før godkjent for slaktekylling og verpehøns (2017/895), og er nå søkt godkjent for livkylling og mindre fjørfearter. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.01.2019
Anvendelsesdato i EU
20.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.06.2019
Anvendes fra i Norge
27.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0144
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro