Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/781 av 15. mai 2019 om godkjenning av et preparat av 3-fytase framstilt av Komagataella phaffii (CECT 13094) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger eller livkyllinger, verpehøner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring, avl og verping (innehaver av godkjenningen: Fertinagro Nutrientes S.L.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/781 of 15 May 2019 concerning the authorisation of a preparation of 3-phytase produced by Komagataella phaffii (CECT 13094) as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying, laying hens and minor poultry species for fattening, for breeding and reared for laying (holder of authorisation Fertinagro Nutrientes S.L.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av enzymet 3-fytase i fast form produsert av en genmodifisert stamme av mikroorganismen Komagataella phaffii (CECT 13094) som fôrtilsetningsstoff (kategori: avltekniske tilsetningsstoffer; funksjonell gruppe: fordøyelsesforbedrende midler, midler som stabiliserer tarmfloraen) til oppfôringskyllinger, livkyllinger, verpehøns og andre mindre utbredte fjørfearter. Dette preparatet er fra før godkjent i flytende form. Det er ikke funnet rester av levende celler eller rekombinant DNA i preparatet. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø, det har også effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.05.2019
Anvendelsesdato i EU
05.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.10.2019
Anvendes fra i Norge
15.10.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0781
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro