Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1290 av 31. juli 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/338 med hensyn til laveste innhold av et preparat av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger eller livkyllinger (innehaver av godkjenningen: BASF SE)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1290 of 31 July 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 338/2018 as regards the minimum content of a preparation of 6-phytase, produced by Aspergillus niger (DSM 25770) as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying (holder of authorisation BASF SE)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.11.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endret godkjenning av 6-fytase produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Aspergillus niger (DSM 25770) som fôrtilsetningsstoff (kategori: avlteknisk tilsetningsstoff; funksjonell gruppe; fordøyelsesforbedrende midler), for oppfôringskylling og livkylling. Fytase gjør det lettere for dyret å fordøye fosfor som er i fôret. Bakteriestammen møter EFSA sine QPS kriterier (ikke gentoksisk og ikke resistent mot antibiotika). Det er ikke funnet rester av levende celler eller rekombinant DNA. Preparatet ble i forordning (EU) nr. 2018/338 godkjent med et minsteinnhold på 750 FTU/kg, og minsteinnholdet er nå søkt endret til 125 FTU/kg. EFSA vurderer preparatet å ha effekt med det reduserte minsteinnholdet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.07.2019
Anvendelsesdato i EU
21.08.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.09.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
25.10.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.10.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.11.2019
Anvendes fra i Norge
06.11.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1290
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro