Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til alle fjørfe- og svinearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/896 av 24. mai 2017 om godkjenningen av et preparat av 6-fytase produsert av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som et fôrtilsetningsstoff i fast form til alle fjørfe- og svinearter (andre enn diende smågris) (innehaver av godkjenningen Danisco (UK) Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/896 of 24 May 2017 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase, produced by Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) as a feed additive in solid form for all poultry species and all porcine species (other than suckling piglets) (holder of the authorisation Danisco (UK) Ltd)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av fordøyelsesenzymet 6-fytase produsert av Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) som fôrtilsetningsstoff i kategorien «Avlteknisk tilsetningsstoff», i gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». Preparatet er søkt godkjent for alle fjørferaser og svineraser. Enzymet er vist å forbedre tilgjengeligheten av fytasebundet fosfor. Det er gitt minimumsnivå og anbefalinger om maksimumsnivå. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.05.2017
Anvendelsesdato i EU
14.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 180-182
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2018
Anvendes fra i Norge
19.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0896
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro