Godkjenning av et preparat av B. coagulans som tilsetningsstoff i fôrvarer til diende og avvente smådyr av grisefamilien, oppfôringsfjørfe og prydfugler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1755 av 24. november 2020 om godkjenning av eit preparat av Bacillus coagulans DSM 32016 som tilsetjingsstoff i fôr til spedgrisar og avvande smågrisar, fjørfe meinte for slakt og prydfuglar (innehavar av godkjenninga: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1755 of 24 November 2020 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus coagulans DSM 32016 as a feed additive for suckling and weaned Suidae piglets, poultry for fattening and ornamental birds (holder of authorisation Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.7.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av Bacillus coagulans (DSM 32016) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av ‘midler som stabiliserer tarmfloraen’. Det er godkjent i fôr til diende og avvent svin, fjørfe til slakt og prydfugler. Bakteriestammen oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt over minsteinnhold på 1x109 CFU/fullfôr. Preparatet kan brukes sammen med koksidiostatikaene halofuginone og diclazuril.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.11.2020
Anvendelsesdato i EU
15.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2021
Anvendes fra i Norge
15.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1755
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro