Godkjenning av et preparat av B. subtilis og B. amyloliquefaciens som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1762 av 25. november 2020 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 og Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl (innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1762 of 25 November 2020 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 and Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 as a feed additive for all poultry species for fattening or reared for laying or reared for breeding (holder of authorisation Chr. Hansen A/S)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.1.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av Bacillus subtilis (DSM 32324), Bacillus subtilis (DSM 32325) og Bacillus amyloiquefaciens (DSM 25840). Preparatet er godkjent som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen ‘midler som stabiliserer tarmfloraen’, i fôr og drikkevann for alle fjørfe til slakt og avl. De tre bakteriestammen oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA konkluderer at det har effekt for slaktekylling, som kan ekstrapoleres til alle fjørfe, over et minsteinnhold på 1,6x109 CFU/fullfôr og 5,4x108 CFU/drikkevann. Preparatet kan brukes sammen med koksidiostatikaene diclazuril, decoquinate og halofuginone. Ved bruk i drikkevann må man sørge for at preparatet er homogent innblandet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.11.2020
Anvendelsesdato i EU
16.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet