Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1760 av 25. november 2020om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter, inkludert purker, andre enn ammende purker, til nytte for diende smågris (innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1760 of 25 November 2020concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis DSM 25841 as a feed additive for all porcine species, including sows, other than lactating sows in order to have a benefit in suckling piglets (holder of authorisation Chr. Hansen A/S)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.1.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av Basillus subtilis (DSM 25841) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen ‘midler som stabiliserer tarmfloraen’ i fôr og drikkevann. Det er godkjent for alle svinearter (inkludert purker), men er ikke godkjent for purker for å ha effekt for diende smågris. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt med et minsteinnhold på 5x108 CFU/fullfôr og 1,7x108 CFU/drikkevann. Ved bruk i drikkevann må man sørge for at det er homogent innblandet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.11.2020
Anvendelsesdato i EU
16.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet