Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker: rettelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/271 av 23. februar 2022 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2020/1760 om om godkjenning av eit preparat av Bacillus subtilis DSM 25841 som tilsetjingsstoff i fôr til alle svineartar, medrekna purker bortsett frå diegjevande purker, for å oppnå ein gunstig verknad hjå spedgrisar (innehavar av godkjenninga: Chr. Hansen A/S)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/271 of 23. February 2022 correcting Implementing Regulation (EU) 2020/1760 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis DSM 25841 as a feed additive for all porcine species, including sows, other than lactating sows in order to have a benefit in suckling piglets (holder of authorisation Chr. Hansen A/S)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.5.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelderretting av feil ID-nummer i forordning (EU) 2020/1760. Det gis en overgangsperiode for merking slik at virksomheter har mulighet til å endre merkingen til det korrekte ID-nummeret.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.02.2022
Anvendelsesdato i EU
25.02.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.05.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2022
Anvendes fra i Norge
12.07.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0271
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro