Godkjenning av et preparat av B. subtilis som tilsetningsstoff til griser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 306/2013 av 2. april 2013 om godkjenningen av et preparat av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) til avvent smågris og andre avvente griser enn de av arten Sus scrofa domesticus (innehaver av godkjenningen Kemin Europa N.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) No 306/2013 of 2 April 2013 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) for weaned piglets and weaned Suidae other than Sus scrofa domesticus (holder of authorisation Kemin Europa N.V.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler utvidet godkjenning av et mikroorganismepreparat, til å omfatte fôr til avvent smågris opptil ca 35 kg levendevekt og til avvente smårgis av andre arter enn Sus scrofa domesticus. Det er grisearten som brukes i vanlig husdyrproduksjon, som har det latinske navnet. Preparatet er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling, slakteender, vaktler, fasaner, åkerhøner, perlehøner, duer, slaktegjess og struts. Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer, stammen er ikke genmodifisert.

European Food Safety Authority, EFSA har vurdert godkjenningssøknaden, og de finner preparatet trygt i bruk. Likeså at det har ønsket effekt til de omsøkte griseartene, når det tilsettes minst 1x107 KDE/kg fullfôr, KDE er kolonidannende enheter. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 23. april 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien får mulighet til å bruke et preparat med tarmstabiliserende virkning til flere dyrearter enn før. At preparatet både kan brukes i fjørfefôr og smågrisfôr, kan føre til en effektivisering av lagerhold og økonomiske innsparinger for fôrindustrien. Det finnes imidlertid fler tislvarende preparater i markedet allerede. Hvorvidt dette preparatet vil tas i bruk i smågrisfôr, vil avhenge av forhold ved den eneklte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.04.2013
Anvendelsesdato i EU
23.04.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 99-101
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.08.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.11.2013
Anvendes fra i Norge
12.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0306
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro