Godkjenning av et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som tilsetningsstoff i fôr til slakte- og avlskalkuner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2097 av 29. november 2021 om godkjenning av preparatet av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre som et tilsetningsstoff i fôr til slaktekalkuner og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen: Novus Europe NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2097 af 29. november 2021 concerning the authorisation of the preparation of benzoic acid, calcium formate and fumaric acid as a feed additive for turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of the authorisation Novus Europe NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.12.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat bestående av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre. Preparatet er tidligere godkjent for slaktekylling og livkylling, og er nå godkjent for slaktekalkun og avlskalkun. EFSA har tidligere vurdert preparatet som trygt for folkehelse og miljø. Dette er ikke endret. Når det gjelder dyrehelse, vurderer EFSA preparatet som trygt for slaktekalkun og avlskalkun. Det kan ikke ekstrapoleres til alle fugler, siden det ikke kan etableres en sikkerhetsmargin for størsteinnholdet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2021
Anvendelsesdato i EU
20.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.06.2022
Anvendes fra i Norge
21.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2097
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro