Godkjenning av et preparat av C. butyricum som fôrtilsetningsstoff til slakte- og avlskalkuler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1108/2014 av 20. oktober 2014 om godkjenningen av et preparat av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, representert ved Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1108/2014 of 20 October 2014 concerning the authorisation of a preparation of Clostridium butyricum (FERM BP-2789) as a feed additive for turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of authorisation Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd represented by Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.11.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten gjelder godkjenning av utvidet bruksområde for et mikroorganismepreparat. Utvidelsen omfatter slaktekalkun og avlskalkun. Preparatet er fra før godkjent til slaktekylling, mindre økonomisk viktige fjørfearter og for avvent smågris. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og funksjonell gruppe Fordøyelsesfremmende stoffer. Det er satt grenseverdier for minste tillatte innhold i fôr for at preparatet skal ha ønsket effekt. EFSA har vurdert utvidelse av godkjenningen, og finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det har potensial til å forbedre tilvekst og fôrutnyttelse hos kalkun. Preparatet er godkjent som fôrtilsetningsstoff i fjørfefôr der det også er tilsatt visse godkjente koksidiostatika. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 10. november 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet er godkjent fra før til andre fjørfearter, og det er tillatt brukt i fôr tilsatt alle de koksidiostatika Norge har godkjent. For fôrindustrien medfører godkjenningen at det blir enda et preparat å velge blant av de som har til hensikt å forbedre fôrutnyttelse og tilvekst hos kalkun.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten utvider bruksområdet til et fôrtilsetningsstoff som allerede finnes på markedet. Det vil være en forenkling for produsenter av fjørfefôr at samme preparat kan benyttes i fôr til flere fjørfearter.

Andre opplysninger
Skriftlig behandling i SUMP

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.10.2014
Anvendelsesdato i EU
10.11.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1108
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro