Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1564 av 17. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt melkekyr og andre drøvtyggere bestemt til melkeproduksjon, avvendte smågriser og slaktesvin

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1564 of 17 October 2018 concerning the authorisation of a preparation of dolomite-magnesite as a feed additive for all animal species with the exception of dairy cows and other ruminants for dairy production, weaned piglets and pigs for fattening

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat av dolomite-magnesite som teknologisk tilsetningsstoff i gruppen antiklumpemidler. Det er fra før godkjent til drøvtyggere for melkeproduksjon, avvent smågris og slaktegris (regulering (EU) nr 2016/1964), og er nå søkt godkjent for alle dyr. Det er gitt minimums og størsteinnhold. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.10.2018
Anvendelsesdato i EU
08.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2019
Anvendes fra i Norge
24.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1564
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro