Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1564 av 17. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt melkekyr og andre drøvtyggere bestemt til melekproduksjon, avvendte smågriser og slaktesvin

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1564 of 17 October 2018 concerning the authorisation of a preparation of dolomite-magnesite as a feed additive for all animal species with the exception of dairy cows and other ruminants for dairy production, weaned piglets and pigs for fattening

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådan godkendelse.

(2) Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af dolomitmagnesit. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3) Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« af et præparat af dolomitmagnesit som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter.

(4) Præparatet af dolomitmagnesit, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer«, er tidligere blevet godkendt for ti år som tilsætningsstof til foder til malkekøer og andre drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion, fravænnede smågrise og slagtesvin, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1964.

(5) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser 17. april 2018 og 25. januar 2017, at præparatet af dolomitmagnesit på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har nogen skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten har også konkluderet, at det er effektivt som antiklumpningsmiddel. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6) Vurderingen af præparatet af dolomitmagnesit viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af præparatet bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.10.2018
Anvendelsesdato i EU
08.11.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet