Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1565 av 17. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase (DSM 28088) produsert av Paenibacillus lentussom tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger, hønniker og mindre utbredte fjørfearter bortsett fra eggleggende fugler, slaktekalkuner, kalkuner oppdrettet til avl, avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter (innehaver av godkjenningen: Elanco GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1565 of 17 October 2018 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-mannanase produced by Paenibacillus lentus (DSM 28088) as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying and minor poultry species other than laying birds, turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, weaned piglets, pigs for fattening and minor porcine species (holder of authorisation Elanco GmbH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Godkjenning av et preparat av enzymet endo-1,4-beta-mannanase produsert av mikroorganismen Paenibacillus lentus som avlteknisk tilsetningsstoff. Det er søkt godkjent for en rekke fjørfe og svine arter i gruppen fordøyelsesforbedrende midler. Ulike dyrearter er gitt forskjellig minsteinnhold. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø, det har også effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.10.2018
Anvendelsesdato i EU
08.11.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2019
Anvendes fra i Norge
24.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1565
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro