Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/929 av 5. juni 2019 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: Berg and Schmidt GmbH Co. KG)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/929 of 5 June 2019 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets (holder of authorisation Berg and Schmidt GmbH Co. KG)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av enzymet 1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) som fôrtilsetningsstoff (kategori: avltekniske tilsetningsstoffer; funksjonell gruppe: midler som forbedrer fordøyelsen) for oppfôringskylling og avvent smågris. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø under de gitte betingelsene for bruk. Det har også effekt ved å redusere fôrfaktoren (feed to gain ratio).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.06.2019
Anvendelsesdato i EU
26.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet