Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/130 av 25. januar 2018 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin (innehaver av godkjenningen: Berg and Schmidt GmbH Co. KG)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/130 of 25 January 2018 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produced by Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) as a feed additive for pigs for fattening (holder of authorisation Berg and Schmidt GmbH Co. KG)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.7.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av enzymet endo-1,4-b-xylanase produsert av soppen Trichoderma reesei som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avltekniske tilsetningsstoff», i gruppen «fordøyelsesforbedrende middel». Preparatet er søkt godkjent for slaktegris. EFSA konkluderer at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.01.2018
Anvendelsesdato i EU
15.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.07.2018
Anvendes fra i Norge
26.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0130
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro