Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1324 av 5. august 2019 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Bacillus subtilis LMG S-27588 som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger, livkyllinger, oppfôringskalkuner, avlskalkuner, mindre utbredte arter av fjørfe til oppfôring, egglegging eller avl, avvente smågriser, oppfôringssvin og mindre utbredte arter av svin (innehaver av godkjenningen: Puratos)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1324 of 5 August 2019 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Bacillus subtilis LMG S-27588 as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying, turkeys for fattening or reared for breeding, minor poultry species for fattening or reared for laying or for breeding, weaned piglets, pigs for fattening and minor porcine species (holder of authorisation Puratos)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsaken gjelder godkjenning av et preparat av enzymet endo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av genmodifisert stamme av Bacillus subtilis (LMG S-27588) fôrtilsetningsstoff (kategori: avlteknisk tilsetningsstoff; funksjonell gruppe; fordøyelsesforbedrende midler), for en rekke fjørfe og svinearter. Bakteriestammen møter EFSA sine QPS kriterier (ikke gentoksisk og ikke resistent mot antibiotika). Det er ikke funnet rester av levende celler eller rekombinant DNA. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har også effekt over det gitte minsteinnholdet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.08.2019
Anvendelsesdato i EU
26.08.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2020
Anvendes fra i Norge
05.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1324
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro