Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1315 av 2. august 2019 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff (i drikkevann) til purker (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1315 of 2 August 2019 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive (in water for drinking) for sows (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse.

(2) Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af Enterococcus faecium DSM 7134 som fodertilsætningsstof til søer. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til forordningens artikel 7, stk. 3.

(3) Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af et præparat af Enterococcus faecium DSM 7134 til anvendelse i drikkevand.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 23. januar 2019, at præparatet af Enterococcus faecium DSM 7134 under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede imidlertid også, at tilsætningsstoffet betragtes som hudsensibiliserende og respiratorisk sensibiliserende stof. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet. Autoriteten konkluderede også, at tilsætningsstoffet potentielt kan forbedre de zootekniske parametre i drikkevandet til søer. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5) Vurderingen af præparatet af Enterococcus faecium DSM 7134 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette præparat bør derfor godkendes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.08.2019
Anvendelsesdato i EU
25.08.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet