Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/913 av 29. mai 2017 om godkjenning av som et preparat av fumonisin esterase produsert av Komagataella pastoris (DSM 26643) som et fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/913 of 29 May 2017 concerning the authorisation of a preparation of fumonisin esterase produced by Komagataella pastoris (DSM 26643) as a feed additive for all avian species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av enzymet fumonisin esterase produsert fra Komagataella pastoris,som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt godkjent i kategorien "teknologiske tilsetningsstoffer", i gruppen "stoffer som minsker mykotoksinkontamineringen av fôr". Preparatet er søkt godkjent for alle fjørferaser. Det er vist å ha effekt ved å degradere fumonisiner i kontaminert fôr. Fumonisiner er en gruppe av mykotoksiner. Minimumsinnhold er fastsatt, mens det er en anbefaling for maksimumsinnhold i ferdigfôr. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.05.2017
Anvendelsesdato i EU
19.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 186-188
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2018
Anvendes fra i Norge
19.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0913
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro