Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som fôrtilsetningsstoff til griser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1115/2014 av 21. oktober 2014 om godkjenningen av et preparat av fumonisinesterase produsert av Komagataella pastoris (DSM 26643) som fôrtilsetningsstoff til svin

Commission Implementing Regulation (EU) No 1115/2014 of 21 October 2014 concerning the authorisation of a preparation of fumonisin esterase produced by Komagataella pastoris (DSM 26643) as a feed additive for pigs

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.11.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten gjelder godkjenning av et enzympreparat, der enzymet er produsert ved hjelp at en genmodifisert stamme av Komagataella pastori. Bakteriestammen er veletablert og kvalifisert for QSP-status (Qualified Presumption of Safety approach). Preparatet er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Stoffer som reduserer forurensing med mykotoksiner i fôr. Fumonisin er et fusariumtoksin (soppgift) og fumonisin esterase virker ved å bryte med fumonisin til mindre toksiske metabolitter i dyras fordøyelsessystem. EFSA har vurdert søknaden og finner at preparatet er trygt i bruk til gris, og at det har ønsket effekt når det tilsettes minst 15U/kg fullfôr (Uer uttrykk for enzymaktivitet). Det understrekes imidlertid at preparatet bare skal tilsettes fôr med fumonisin-innhold under EUs anbefalte grenseverdier. Preparatet kan derfor ikke benyttes til å gjøre et fôrmiddel som i utgangspunktet har for høyt innhold av soppgifter lovlig å benytte til fôrproduksjon. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 11. november 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift12. april 2005 nr. 319, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Aktuelle virksomheter og fôr-produsenter vil nå ha et nytt preparat de kan benytte seg av til å kontrollere nivået av fumosin-toksiner i fôret. Mengden Fusarium i havre, bygg og vårhvete i Norge har økt de siste tiårene. Gris reagerer lettere på mykotoksiner enn andre husdyr. Forskningsresultater viser stor variasjon når det gjelder hvilke doser som skal til for å redusere grisens vekst og velferd. Det er viktig å ha kontroll med mengden mykotoksiner i grisens fôr for å unngå skadelige effekter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

De siste 10 åra har korn- og kraftfôrbransjen fått større utfordringer med å håndtere korn med høyt innhold av mykotoksiner, og bransjen vil nå ha et nytt preparat å benytte seg av til å kontrollere nivået av fumosin-toksiner i fôret.

Imidlertid er disse toksinene er først og fremst påvist fra Fusarium i importert mais som er mindre aktuelt som råvare i fôr til gris i Norge.

Andre opplysninger
Skriftlig behandling i SUMP

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.10.2014
Anvendelsesdato i EU
11.11.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1115
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro