Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1568 av 18. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av fumonisinesterase framstilt av Komagataella phaffii (DSM 32159) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1568 of 18 Ocober 2018 concerning the authorisation of a preparation of fumonisin esterase produced by Komagataella phaffii (DSM 32159) as a feed additive for all pigs and all poultry species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.10.2018)

Sammendrag av innhold
Godkjenning av et preparat av enzymet fumoninsin esterase produsert fra en genmodifisert stamme av Komagataella phaffii som teknologisk tilsetningsstoff som minsker kontamineringen av fôr med mykotoksiner i gruppen fumonisiner. Det er godkjent for gris og fjørfe. Det er gitt anbefalt minimumsdose. Det ble ikke funnet rester av den genmodifiserte organismen eller rekombinant DNA i preparatet. Preparatet møter EFSA sine QPS kriterier (ikke gentoksisk og ikke resistent mot antibiotika). EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø, det har også effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
20.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.10.2018
Anvendelsesdato i EU
08.11.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet