Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1568 av 18. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av fumonisinesterase framstilt av Komagataella phaffii (DSM 32159) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1568 of 18 Ocober 2018 concerning the authorisation of a preparation of fumonisin esterase produced by Komagataella phaffii (DSM 32159) as a feed additive for all pigs and all poultry species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Godkjenning av et preparat av enzymet fumoninsin esterase produsert fra en genmodifisert stamme av Komagataella phaffii som teknologisk tilsetningsstoff som minsker kontamineringen av fôr med mykotoksiner i gruppen fumonisiner. Det er godkjent for gris og fjørfe. Det er gitt anbefalt minimumsdose. Det ble ikke funnet rester av den genmodifiserte organismen eller rekombinant DNA i preparatet. Preparatet møter EFSA sine QPS kriterier (ikke gentoksisk og ikke resistent mot antibiotika). EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø, det har også effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.10.2018
Anvendelsesdato i EU
08.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2019
Anvendes fra i Norge
24.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1568
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro