Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i ensilasje for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/633 av 13. april 2022 om godkjenning av eit preparat av Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 som tilsetjingsstoff i ensilasje til alle dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/633 of 13 April 2022 concerning the authorisation of a preparation of Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 as a silage additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et ensileringsmiddel bestående av Lactiplantibacillus plantarum (DSM 26571) for alle dyr. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har potensialet til å forbedre produksjonen av ensilasje framstilt fra plantemateriale som er moderat til vanskelig å ensilere. Det er gitt et anbefaltminsteinnhold på 1x108 CFU/kg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.04.2022
Gjennomføringsfrist i EU
09.05.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.10.2022
Anvendes fra i Norge
04.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0633
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro