Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/346 av 5. mars 2018 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/346 of 5 March 2018 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.7.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av melkesyrebakterien Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» i gruppen tilsetningsstoffer til ensilasje. Preparatet har potensialet til å forbedre produksjonen av ensilasje fremstilt fra plantematerialer det er enkelt, eller moderat vanskelige å ensilere. Preparatet er søkt godkjent for alle dyrearter. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.03.2018
Anvendelsesdato i EU
29.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.07.2018
Anvendes fra i Norge
26.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0346
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro