Godkjenning av et preparat av Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/346 av 25. februar 2021 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/346 of 25 February 2021 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av preparat med ikke-genmodifisert stamme av Lactobacillus parafarraginis (DSM 32962) som ensileringsmiddel for alle dyr. Bakteriestammen oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Brukt alene, har preparatet effekt over et minsteinnhold på 1x108 CFU/kg på lett til moderat vanskelig plantemateriale.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.02.2021
Anvendelsesdato i EU
18.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet