Godkjenning av et preparat av lanthanum-karbonat som fôrtilsetning til hunder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2012 av 18. september 2012 om godkjenning av et preparat av lanthanumkarbonat-oktahydrat som fôrtilsetning til hunder (innehaver av godkjenninger er Bayer Animal Health GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) No 842/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of a preparation of lanthanum carbonate octahydrate as a feed additive for dogs (holder of authorisation Bayer Animal Health GmbH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.4.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et lanthanum-preparat som fôrtilsetningsstoff til hund. Preparatet ble godkjent til bruk i kattefôr i 2008. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer. Hensikten med tilsetning av lanthankarbonat oktahydrat CAS nr. 6487-39-4 i fôret er å redusere utskillelsen av fosfor i urin hos hund, og dermed unngå belastning på nyrene. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt i bruk til omsøkt formål. Det har ønsket effekt, og reduserer fosforets biotilgjengelighet hos voksne hunder. Langtidsvirkning ved bruk av preparatet er imidlertid ikke undersøkt, da effekten er vanskelig å måle.

Det er fastsatt grenser for tillatt innhold av preparatet i hundefôr. Minste tillatte innhold er 1 500 mg/kg og høyeste er 7 500 mg/kg. Det skal tilsettes våtfôr med tørrstoffinnhold mellom 20-25 %, og anbefalt tilsatt mengde kan variere mellom 340 og 2 100 mg/kg tørrstoff. I bruksanvisningen skal det oppgis at fôr som inneholder preparatet bare skal brukes til voksne hunder, og det skal ikke brukes samtidig med fôr som har høyt fosforinnhold.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 9. oktober 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsaken medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Ved å tilsette preparatet i fôr til eldre hunder, vil en kunne redusere opptaket deres av fosfor fra fôret og dermed begrense faren for kronisk nyresvikt. Tilsetningen til fôr er vurdert slik at fôret ikke skal klassifiseres som diettfôr. Tilsetning av preparatet kan være positivt av dyrehelse/-velferdsmessige årsaker. Hvor mye tilsetningen vil fordyre fôret, er ikke kjent.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks -og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Siden alt det vesentlige av våtfôr til hund i Norge innføres fra EØS-stater, vil sannsynligvis fôr med dette tilsetningsstoffet bli omsatt i Norge også. Siden langtidsvirkningen er lite avklart og annen dokumentasjon stort sett bygger på erfaringer fra kommersiell bruk, kan en ikke være sikker på at preparatet har effekt eller om det kan ha negative virkninger. Men EFSA går god for bruken, og preparatet har vært brukt i kattefôr i flere år, uten at problemer er meldt. Det var delte meninger i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer, men avstemningen endte med enstemmig godkjenning.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.09.2012
Anvendelsesdato i EU
09.10.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 42-43
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.03.2013
Anvendes fra i Norge
21.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0842
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro