Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/805 av 17. mai 2019 om godkjenning av et preparat av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd., representert i EU av Novozymes A/S)

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/805 of 17 May 2019 concerning the authorisation of a preparation of muramidase produced by Trichoderma reesei DSM 32338 as a feed additive for chickens for fattening and minor poultry species for fattening (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd., represented in EU by Novozymes A/S)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsaken gjelder godkjenning av et preparat av enzymet muramidase produsert ved hjelp av Trichoderma reesei (DSM 32338) som fôrtilsetningsstoff (kategori: avlteknisk tilsetningsstoff; funksjonell gruppe: andre avltekniske tilsetningsstoffer) til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørefearter til oppfôring. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt ved å redusere fôrfaktoren (feed to gain ratio).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.05.2019
Anvendelsesdato i EU
09.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet