Godkjenning av et preparat av oreganoolje, carawayolje, carvacrol, metylsalisylat og L-mentol som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/160 av 5. februar 2020 om godkjenning av eit preparat av oreganoolje, karveolje, karvakrol, metylsalisylat og L-mentol som tilsetjingsstoff i fôrvarer til avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Biomin GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/160 of 5 February 2020 concerning the authorisation of the preparation of oregano oil, caraway oil, carvacrol, methyl salicylate and L-menthol as a feed additive for weaned piglets (holder of authorisation Biomin GmbH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av Biomin® DC-C, et preparat bestående av oreganoolje, carawayolje, carvacrol, metylsalisylate og L-mentol som avlteknisk tilsetningsstoff for avvent smågris. Det er foreslått godkjent i gruppen andre avltekniske tilsetningsstoffer med effekten økt vekst. Det er gitt minste og størsteinnhold. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø under de gitte betingelsene for bruk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.02.2020
Anvendelsesdato i EU
26.02.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0160
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro