Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1543 av 15. oktober 2018 om godkjenningen av et preparat av Pediococcus pentosaceus DSM 32291 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1543 of 15 October 2018 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus pentosaceus DSM 32291 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus DSM 32291 som fôrtilsetningsstoff i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer», i gruppen tilsetningsstoffer til ensilasje. Preparatet er søkt godkjent for alle dyrearter. Preparatet har potensialet til å forbedre produksjonen av ensilasje fremstilt fra plantematerialer det er enkelt eller moderat vanskelige å ensilere. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrbransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.10.2018
Anvendelsesdato i EU
05.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2019
Anvendes fra i Norge
24.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1543
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro