Godkjenning av et preparat av Propionibacterium freudenreichi og Lentilactobacillus buchneri som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1382 av 8. august 2022 om godkjenning av eit preparat av Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 og Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1382 of 8 August 2022 concerning the authorisation of a preparation of Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 and Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.9.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av Propionibacterium freudenreichii (DSM 33189) og Lentilactobacillus buchneri (DSM 12856) som ensileringsmiddel for alle dyr. Bakteriestammene oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet skal merkes med et anbefalt minsteinnhold for effekt på 1x108 CFU/kg. Preparatet har potensialet til å forbedre produksjonen av ensilasje fremstilt av plantemateriale det er enkelt eller moderat vanskelig å ensilere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.08.2022
Anvendelsesdato i EU
29.08.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2022
Anvendes fra i Norge
19.12.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R1382
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro