Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse kalver og mindre utbredte drøvtyggerarter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1374 av 1. oktober 2020 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til kalvar, alle mindre utbreidde drøvtyggjarartar (meinte for avl) bortsett frå lam, og dyr av kamelfamilien (meinte for avl) (innehavar av godkjenninga: Danstar Ferment AG, som er representert av Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1374 of 1 October 2020 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 as a feed additive for calves, all minor ruminant species (for rearing) other than lambs and camelids (for rearing) (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1077) som avlteknisk tilsetningsstoff i kategorien `midler som stabiliserer tarmfloraen`. Preparatet er fra før godkjent for lam, sau og geit for melkeproduksjon, og er nå godkjent for kalver og andre drøvtyggerungdyr og kamel som holdes for å oppdrettes til slakt. EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også potensiale til økt tilvekst og fôrutnyttelse (effekt) over det gitte minsteinnholdet (1x109 CFU/Kg fullfôr).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.2020
Anvendelsesdato i EU
22.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1374
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro