Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetning til kaniner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 334/2012 av 19. april 2012 om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskaniner og kaniner som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon og om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 (innehaver av godkjenningen er Société Industrielle Lesaffre)

Commission Implementing Regulation (EU) No 334/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for rabbits for fattening and non food-producing rabbits and amending Regulation (EC) No 600/2005 (holder of the authorisation Société Industrielle Lesaffre)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.1.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler re-godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningsstoff til slaktekaniner og godkjenning av utvidet bruksområde for preparatet til å gjelde kaniner som ikke skal brukes til humant konsum (kjæledyr). Mikroorganismen preparatet består av er ikke genmodifisert. Det er ikke foretatt endringer i preparatet etter første gangs godkjenning. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner preparatet trygt i bruk til de omsøkte anvendelsene. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppe Tarmstabiliserende stoffer med identifikasjonsnr. 4b1702. Det har potensial til å redusere dødeligheten hos slaktekaniner. Siden det ikke er foretatt endringer av preparatet, vil det bli tillatt å bruke opp premikser og ferdigfôr som inneholder mikroorganismen, slik det ble godkjent for første gang. (Det er særlig merkebestemmelsene som er endret).

Det er satt en grense for minste tillatte innhold av preparatet i fôr for at det skal ha ønsket effekt. Den er 5x109 KDE/kg fullfôr, der KDE er kolonidannende enheter. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 11. mai 2022.

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent, og det utvidede bruksområdet er vurdert som et lavrisikoområde.

Fôrindustrien kan nå bruke samme preparatet som tilsetningsstoff i fôr til alle kaniner. Det kan være en forenkling med et større bruksområde. Kaninoppdrettere/-holdere, som ikke er sikre på om kaninene skal spises eller ikke, kan nå benytte fôr tilsatt mikroorganismepreparatet til alle dyr. Dette er imidlertid en større sak i mange andre land enn i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.04.2012
Anvendelsesdato i EU
10.05.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 42-44
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
25.06.2012
Høringsfrist
21.08.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2012
Anvendes fra i Norge
14.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0334
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro