Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1109/2014 av 20. oktober 2014 om godkjenningen av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som tilsetningsstoff i fôr til storfe for slakting, mindre drøvtyggere for slakting, melkekyr og mindre meierivareproduserende drøvtyggere og om endring av forordning (EF) nr. 1288/2004 og (EF) nr. 1811/2005 (innehaver av godkjenningen Alltech France)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1109/2014 of 20 October 2014 concerning the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 as a feed additive for cattle for fattening, minor ruminant species for fattening, dairy cows and minor dairy ruminant species and amending Regulations (EC) No 1288/2004 and (EC) No 1811/2005 (holder of authorisation Alltech France)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.11.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten gjelder re-godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningsstoff til alle drøvtyggere inkl. bøfler. Det består av levedyktige celler fra en ikke-genmodifisert stamme av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og funksjonell gruppe Fordøyelsesfremmende stoffer. Det er satt grenseverdier for minste tillatte innhold i fôr for at preparatet skal ha ønsket effekt. EFSA har vurdert re-godkjenning, og finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Bakteriestammen er veletablert og kvalifisert for QSP-status (Qualified Presumption of Safety approach). Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 10. november 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift12. april 2005 nr. 319, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Preparatet som godkjennes virker fordøyelsesfremmende og kan derved øke tilvekst og melkeproduksjon hos drøvtyggere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Preparatet har allerede vært på markedet i flere år som et av mange mikrobiologiske preparater som virker fordøyelsesfremmende.

Andre opplysninger
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.10.2014
Anvendelsesdato i EU
10.11.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1109
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro