Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til hunder og visse svin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/272 av 23. februar 2022 om godkjenning av eit preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyr av svinefamilien bortsett frå avvande smågrisar og purker, og i fôr til hundar (innehavar av godkjenninga: Prosol S.p.A

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/272 of 23 February 2022 concerning the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for all suidae other than weaned piglets and sows, and dogs (holder of authorisation: Prosol S.p.A.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 (Biosprint®) som avlteknisk tilsetningsstoff (middel som stabiliserer tarmfloraen). Preparatet er fra før godkjent for purker (forordning (EU) 2020/1094), melkekyr og hest (forordning (EU) 2020/1096), avvent smågris (forordning (EU) 2020/508), slaktestorfe (forordning (EU) 1059/2013) og mindre drøvtyggerarter for slakt og melkeproduksjon (forordning (EU) 2016/104). Preparatet er nå godkjent for alle grisearter til slakt (unntatt avvent smågris), alle grisearter til avl (unntatt purker) og hund. Avvent smågris og purker er unntatt i denne godkjenningen siden dette tilsetningsstoffet allerede er godkjent for disse dyrekategoriene. Bakteriestammene oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika), og EFSA vurderer det som trygt for de omsøkte dyrekategoriene, folkehelse og miljø. Preparatet er vist å ha effekt ved å stabilisere tarmfloraen over foreslåtte minsteinnhold for de omsøkte dyrekategoriene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.02.2022
Anvendelsesdato i EU
16.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.10.2022
Anvendes fra i Norge
04.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0272
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro