Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/347 av 5. mars 2018 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågris og purke og om endring av forordning (EF) nr. 1847/2003 og (EF) nr. 2036/2005 (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG, representert ved Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/347 of 5 March 2018 concerning an authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 as a feed additive for sows and piglets and amending Regulations (EC) No 1847/2003 and (EC) No 2036/2005 (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.7.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av preparat av gjæren Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1079) som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer» i gruppen av midler som stabiliserer tarmfloraen. Preparatet er søkt regodkjent for purker og smågris. Preparatet har vist forbedret fôrfaktor hos smågris. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.03.2018
Anvendelsesdato i EU
29.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.07.2018
Anvendes fra i Norge
26.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0347
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro