Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1566 av 18. oktober 2018 om godkjenningen av preparatet av endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (NRRL 25541) og alfa-amylase produsert av Aspergillus niger (ATTC66222) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter (avvendte), og om endring av forordning (EF) nr. 1453/2004 (innehaver av godkjenningen: Andrès Pintaluba S.A.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1566 of 18 October 2018 concerning the authorisation of the preparation of endo-1,3(4)-beta-glucanase and endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (NRRL 25541) and alpha-amylase produced by Aspergillus niger (ATTC66222) as a feed additive for weaned piglets and minor porcine species (weaned) and amending Regulation (EC) No 1453/2004 (holder of authorisation Andrès Pintaluba S.A.)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.10.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av enzymene endo-1,3(4)-beta-glukanase og endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (NRRL 25541) og alpha-amylase produsert av Aspergillus niger (ATTC66222) som fôrtilsetningsstoff. Disse enzymene er regodkjent i kategorien avltekniske tilsetningsstoffer i gruppen fordøyelsesforbedrende midler. Disse enzymene var godkjent uten tidsbegrensing etter det gamle regelverket 70/524/EEC. For avvent smågris ble det regodkjent i 2004 (1453/2004), og er nå regodkjent for mindre svinearter (avvent) i tillegg til avvent smågris. EFSA vurderer preparatene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.10.2018
Anvendelsesdato i EU
08.11.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet