Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1566 av 18. oktober 2018 om godkjenningen av preparatet av endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (NRRL 25541) og alfa-amylase produsert av Aspergillus niger (ATTC66222) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter (avvendte), og om endring av forordning (EF) nr. 1453/2004 (innehaver av godkjenningen: Andrès Pintaluba S.A.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1566 of 18 October 2018 concerning the authorisation of the preparation of endo-1,3(4)-beta-glucanase and endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (NRRL 25541) and alpha-amylase produced by Aspergillus niger (ATTC66222) as a feed additive for weaned piglets and minor porcine species (weaned) and amending Regulation (EC) No 1453/2004 (holder of authorisation Andrès Pintaluba S.A.)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av enzymene endo-1,3(4)-beta-glukanase og endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (NRRL 25541) og alpha-amylase produsert av Aspergillus niger (ATTC66222) som fôrtilsetningsstoff. Disse enzymene er regodkjent i kategorien avltekniske tilsetningsstoffer i gruppen fordøyelsesforbedrende midler. Disse enzymene var godkjent uten tidsbegrensing etter det gamle regelverket 70/524/EEC. For avvent smågris ble det regodkjent i 2004 (1453/2004), og er nå regodkjent for mindre svinearter (avvent) i tillegg til avvent smågris. EFSA vurderer preparatene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.10.2018
Anvendelsesdato i EU
08.11.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1566
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro