Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringforordning (EU) 2018/1090 av 31. juli 2018 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase produsert av Komagataella pastoris (CBS 25376) og Komagataella pastoris (CBS 26469) som setningsstoff til fôrvarer for slaktekyllinger, hønniker, slaktekalkuner, alle fuglearter oppdrettet til egglegging eller avl, avvendt smågris og mindre utbredte svinearter (avvendte) (innehaver av godkjenningen: Kaesler Nutrition GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1090 of 31 July 2018 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Komagataella pastoris (CBS 25376) and Komagataella pastoris (CBS 26469) as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, turkeys for fattening, all avian species reared for laying or for breeding purposes, weaned piglets and minor porcine species (weaned) (holder of the authorisation Kaesler Nutrition GmbH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av enzymene endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase produsert av to stammer av Komagataella pastoris (CBS 25376) og Komagataella pastoris (CBS 26469). Preparatet er søkt godkjent i kategorien «avtekniske tilsetningsstoffer», i gruppen fordøyelsesforbedrende midler. Det er søkt godkjent for en rekke fjørfearter, avvent smågris og elle svinearter. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.07.2018
Anvendelsesdato i EU
21.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2019
Anvendes fra i Norge
24.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1090
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro