Godkjenning av et preparat produsert av T. versatilis som fôrtilsetningsstoff til ammende purker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1138/2014 av 27. oktober 2014 om godkjenningen av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase produsert av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 som tilsetningsstoff i fôr til ammende purker (innehaver av godkjenningen Adisseo France S.A.S.)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1138/2014 of 27 October 2014 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 as a feed additive for sows (holder of the authorisation Adisseo France S.A.S.)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.11.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et enzympreparat brukt i fôr til lakterende purker. Preparatet består av to enzymer, framstilt ved hjelp av en ikke-genmodifisert stamme av Penicillium funiculosum (Talaromyces vresatilis IMI 378536). Preparatet er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til smågris, slaktegris og alle fjørfearter. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyeleses-fremmende stoffer. Det skal bedre fôrets fordøyelighet, slik at purkene tærer mindre på kroppsreservene i dietida. Preparatet skal brukes i purkefôr ei uke før grising og gjennom hele laktasjonsperioden. Det er angitt minimumstilsetting per kg fôr for å sikre effekt. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 17. november 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gjelder utvidet bruksområde til et fôrtilsetningsstoff som allerede finnes på markedet og får derfor ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

For virksomheter og produsenter som ønsker å fremstille og benytte laktasjonsfôr til purker med økt fordøyelighet blir det nå flere preparater å velge blant.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Preparatet kan bedre fôrets fordøyelighet og forhindre at purkene taper for mye vekt under laktasjonsperioden. Dette er er både økonomisk og dyrevelferdsmessig positivt.

Andre opplysninger
Skriftlig behandling i SUMP

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.10.2014
Anvendelsesdato i EU
17.11.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1138
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro