Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til avvendte smågris

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 131/2012 av 15. februar 2012 om godkjenning av et preparat av karve, sitronolje og visse tørkede urter og krydder som fôrtilsetning til avvendte smågris (innehaver av godkjenningen er Delacon Biotechnik GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) No 131/2012 of 15 February 2012 concerning the authorisation of a preparation of caraway oil, lemon oil with certain dried herbs and spices as a feed additive for weaned piglets (holder of authorisation Delacon Biotechnik GmbH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.1.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et sammensatt preparat som består av planteoljer og tørkede planter. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer og har identitetsnr. 4d6. Godkjenningen gjelder bruk i fôr til smågris opptil ca. 35 kg levendevekt. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og de finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Videre at det har vist effekt ved å bedre tilveksten hos avvent smågris. Det er imidlertid satt krav til sammensetningen av preparatet: Karveolje + sitronolje skal utgjøre minst 1,5 %, tørkede urter og krydderplanter minst 50 % og resten er bærestoff opp til 100 %. Tørkede urter og krydderplanter skal bestå av malt kløver, kanel, muskat, hvitløk, paprika, appelsinskall, peppermynte og kamille, med forskjellig innblandingsforhold. Innblandingen skal rette seg etter næringsmiddelregelverket om smaksstoffer eller visse preparater med virkning som smaksstoffer, som setter maksimumsgrenser for innhold av disse planteartene i mat. Beskrivelsen av karveolje og sitronolje skal samsvare med European Pharmacopoeia. Det er satt grense for minste tillatte innhold av preparatet på 250 mg/kg fullfôr og for største tillatte innhold på 400 mg/kg. Preparatet skal blandes inn i fôret i form av premiks. Det er angitt analysemetode for karveolje.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer, og den har varighet til 7. mars 2022.

Ingen rapporteringsforpliktelser følger av godkjenningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Preparatet vil både gi et smakligere smågrisfôr, men også eventuelt gi økt tilvekst hos smågrisene. I visse kretser er urtepreparater velansett i husdyrfôringa, og det kan derfor bli tatt i bruk i Norge i noen utstrekning.

Rettsakten kan få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsvirksomhet, siden dette er et nytt preparat. Det må vurderes risikomessig om det kan være aktuelt å føre tilsyn med bruken. Tilsvarende "naturlige preparat" er ikke i markedet, så fôrindustrien kan ta dette i bruk og markedsføre det som en nyhet i smågrisfôr. Slik kan det få positiv økonomisk effekt for dem, men hvorvidt fôrprisen vil påvirkes kjenner vi ikke til.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.02.2012
Anvendelsesdato i EU
03.03.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 19-21
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
25.06.2012
Høringsfrist
21.08.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2012
Anvendes fra i Norge
14.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0131
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro