Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til avvendte smågriser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1117/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av et preparat av sitronsyre, sorbinsyre, thymol og vanillin som tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser (innehaver av godkjenningen er Vetagro SpA)

Commission Regulation (EU) No 1117/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of a preparation of citric acid, sorbic acid, thymol and vanillin as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation Vetagro SpA)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et preparat av ulike organiske syrer og smakstoffer til bruk i smågrisfôr. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer og har identifikasjonsnr. 4d3. Godkjenningen har varighet til 23.12.2020.

European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert preparatet og finner det trygt i bruk og at det har den ønskede effekten til å kunne gi økt tilvekst og bedre fôrutnyttelse hos smågris. Det er fastsatt en grense for minsteinnhold av preparatet på 1 000 mg/kg smågrisfôr for at det skal ha ønsket effekt. Preparatet skal brukes i fôr til avvent smågris opp til 35 kg levendevekt. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 13. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Preapratet, som består av organiske syrer og smakstoffer, kan bedre fordøyeligheten ved at det surgjør miljøet i smågrismagen og dermed kan dempe aktiviteten til uheldige mikroorganismer. Det må imidlertid ikke anses som et preparat, der tilsetning av dette i fôret, kan gjøre skikkelig renhold for å desimere forekomsten av bakterier i grisehusmiljøet mindre viktig.

Fôrindustrien vil ut fra økonomiske og praktiske forhold vurdere å benytte preparatet. Smågrisfôr produseres i små volumer i Norge. For Mattilsynets tilsynsaktivitet får godkjenningen av preparatet ingen praktiske eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.12.2010
Anvendelsesdato i EU
23.12.2010
Hjemmel eller endrer

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 136-137
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.12.2011
Anvendes fra i Norge
05.12.2011

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1117
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro