Godkjenning av et preparat som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/348 av 10. mars 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012 om minste innhold av preparatet av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert ved hjelp av Komagataella pastoris (DSM 23036) som et fôrtilsetningsstoff til slaktegris (innehaver av godkjenningen Huvepharma EOOD)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/348 of 10 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 98/2012 as regards the minimum content of the preparation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Komagataella pastoris (DSM 23036) as a feed additive for pigs for fattening (holder of authorisation Huvepharma EOOD)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.7.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.4.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det søkt om endring i godkjenningen av et 6-fytase-preparat. Preparatet består av et enzym framstilt ved hjelp av en genmodifisert stamme av Komagaetella pastoris DSM 23036, og før het denne stammen Pichia pastoris. Det er allerede godkjent til bruk i fôr til fjørfe, avvent smågris, slaktegris og avlspurker. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. På bakgrunn av nye forsøk, ba søkeren om at minste tillatte innhold av preparatet i slaktegrisfôr halveres. Flere forsøk viser at denne mengden er tilstrekkelig for å øke avleiringen av fosfor i slaktet og at utskillelsen i gjødsel avtar. EFSAs vurdering viser at den reduserte mengden som tilsettes fôret har ønsket effekt. Det er ingen andre endringer i den opprinnelige godkjenningen av preparatet.

Saken er diskutert i ScoPAFF (EU-kommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr), seksjon fôrvarer og veterinærmedisin. Det var få kommentarer til forslaget, og det ble votert i februarmøtet. Alle stemte for godkjenning av forslaget til rettsakt. Godkjenningen har varighet til 28. februar 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsaken medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk. Fôrindustrien vil spare penger, fordi mengden av preparatet, som er nødvendig å tilsette i slaktegrisfôr for å få ønsket effekt, kan halveres, og slaktegrisfôr er en volumvare. Preparatet har forsatt samme store bruksområde som før.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Å redusere mengden av et tilsetningsstoff i fôr og likevel få samme effekt er positivt for alle. Industrien sparer kostnader, og hensikten med bruken, som er å bedre fosforfordøyelsen hos slaktegris, er oppnådd med halvert mengde av fytase-preparatet. Å redusere innhold av fosfor i grisegjødsla, som er gunstig for miljøet, oppnår en fortsatt. At 6-fytasen fortsatt har samme store bruksområde gjør det unødvendig med ulike preparater til samme formål. Det er ikke gjort endringer i minste tillatte mengde av preparatet i fôr til andre dyr enn slaktegris.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.03.2016
Anvendelsesdato i EU
31.03.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 8.11.2018, p. 1-3
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.05.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2016
Anvendes fra i Norge
15.07.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0348
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro